Инна Ничева

Директор

Образование: Бакалавър – специалност „Музикална педагогика с пиано“ в музикален колеж „Св. Св. Кирил и Методий“. Бакалавър и Магистър – специалност „Оперно и театрално майсторство“ – вокален факултет в Държавна музикална академия „Панчо Владигеров“. Докторат – „Музикален фолклор“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Допълнителна квалификация: Сертификат за участие в семинар на тема: „Диагностика – оценяване на резултати в предучилищна възраст“. Удостоверение за завършено обучение на тема: „Съвременни стратегии за управление на ефективна образователна среда“ с акцент: „Взаимодействието между детската градина, родителите и институциите – фактор за ефективно образоване, обучение и възпитание на децата“. Сертификат за завършено обучение на тема: „Учителят като лидер, ментор, наставник и коуч“.

Професионален опит: Занимава се с музика и театър, сценична реч и пеене. Участва в редица концертни изпълнения в рамките на международни музикални фестивали. През 1997 се отдава на преподавателска практика и усъвършенстването на музикалните умения на малки и големи ученици, студенти. Преподавател с изключителен опит на музикалната сцена. Първоначално като учител по музика в детска градина. Следва двегодишен опит в музикално училище по народна музика, където е учител по пиано, пеене, солфеж, теория на музиката, хармония и история на музиката. Преподава музика в начален, среден и горен курс на училищното образование в държавни и частни институции в страната и чужбина. Организира концерти и тържества на училищно и национално ниво. В ЧДГ „Патета“ е от 2010г., като учител по музика и руски език, арт-директор и директор. Ръководител – клуб „Пей и танцувай с нас“ – вокално студио „Скачащи ноти“; клуб „Минало-настояще-бъдеще“ – проект „Детска етнодъга“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз с бенефициент ЧДГ „Патета“ и партньори: Ливанско училище „Джубран Халил Джубран“ и Район „Витоша“ – Столична община.

Професионална философия: Според американския писател Уилям Артър Уорд: „Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият показва нагледно. Великите учители вдъхновяват“. Затова човек, избрал учителската професия, трябва да бъде учител, който се стреми да е най-добрият – най-добрият специалист в своята област, най-добрият пример за своите ученици. Учителите и учениците – два свята, които всеки ден взаимно се откриват и обогатяват. Успехите на учениците са и успехи и на учителя, постиженията им – негова единствена награда.

Като учител: Всяко дете е можещо, затова се стреми да възпитава в него увереност в собствения му потенциал.

Като директор: Открито и безконфликтно да общува с родители и колеги с цел създаване на атмосфера на доверие и взаимопомощ, за подобряване на предметно – игровата среда и качеството на учебно-възпитателния процес, както и адекватното му приложение в социалната среда.

Интереси и насоки за развитие: Стремеж за обогатяване с нови идеи, нови практики и инициативи, свързани с предучилищното възпитание. Активно участие в проекти и курсове за квалификация и усъвършенстване. Стремеж за кариерно развитие, съдействащо за усъвършенстване качеството на учебно-възпитателния процес и творческите занимания.