Политика за защита на личните данни

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

За нас

Адресът на нашия сайт: https://pateta.bg

Определения

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

Данни за администратора и за контакт с него.

„Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД, наричано по долу само дружеството, е юридическо лице, регистрирано съобразно ТЗ на територията на РБългария.

„Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на търговската дейност на дружеството, като седалището и адресът на управление на дружеството са: гр.София, п.к.1618, ж.к.”Манастирски ливади-Запад”, ул.”Бяло поле”, 9б – на който адрес може да изпращате по пощата искания до „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД, като администратор на данни.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: office@pateta.bg или да изпращате по факс: +359 888 234 380

Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

„Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД осъществява търговска дейност, съгласно Търговския закон и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

За предоставяне на изискана от Вас информация:

 • Кореспонденция преди сключване на договор;
 • Сключване на договор за посредничество;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Изготвяне на персонализирани реклами;
 • Извършване на действия по обработка документите на лицатаза целите на сключване на трудов договор;

При упражняване на правомощията си „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД обработва лични данни на работници и служители, жалбоподатели, клиенти, контрагенти и други лица, основно в изпълнение на свои законови задължения и при упражняване на търговската си дейност – основание за обработване на данни по чл. 6 от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон, договор или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар.1, б.„в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

„Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД не прилага автоматизирани системи за генериране на решения свързани със субектите на лични данни, както и не извършва профилиране за комерсиални цели.

Категории получатели на данни извън „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД.

„Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

Банковата институция, с която работим по Вашата сделка;

 • Адвокатът, с когото работим по Вашата сделка;
 • Нотариусът, с когото работим по Вашата сделка;
 • Преводачът, с когото работим по Вашата сделка;
 • Застрахователният брокер, с когото работим по Вашата сделка;
 • Счетоводната кантора, която ни обслужва;
 • Нашите офиси, които работят на партньорски принцип;
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
 • НАП; НОИ

Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудово-правни и осигурителни отношения. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Право на достъп;

 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
 • право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
 • право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.
 • Горните права може да упражните чрез отправено искане до „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „Частна Детска Градина Патета“ЕООД.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

„Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

Въведени от „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД мерки за защита на личните данни.

За осигуряване на адекватна защита на данните „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти. С Вътрешни правила на „Частна Детска Градина ПАТЕТА“ ЕООД за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 15.08.2019г. на дружеството, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в, може да получите от Анита Василева

– адрес: гр.София, ул.Бяло поле“9Б

– тел.0888 234 380; e-mail: office@pateta.bg

Други

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Използвайки формата за контакт Вие доброволно изпращате ваши данни за връзка с вас.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.