Частна детска градина „Патета“ ЕООД е Бенефициент по проект BG05M20P001-3.001-0063 „Детска етнодъга“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз с партньори: Ливанското училище в София и Район „Витоша“ – Столична община.

Вашият коментар