(2016) Бенефициент по проект BG05M20P001-3.001-0063 „Детска етнодъга“

Частна детска градина „Патета“ ЕООД е Бенефициент по проект BG05M20P001-3.001-0063 „Детска етнодъга“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание […]