Our Mission

Момче с балони

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА:

  • придобиване на основополагащи знания и умения;
  • развитие на творчески и талантливи личности;
  • изграждане на хармоничните отношения между децата и учителите;
  • възпитаване на самостоятелност, отговорност, трудолюбие;
  • постигане на успех в решението на поставените задачи;
  • овладяване на навици за индивидуална и екипна работа;
  • развиване на двигателна активност чрез подвижни игри.