Айсел Халимова

Преподавателски асистент

Образование: студент – специалност – “Предучилищна и начална училищна педагогика” в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като помощник-възпитател, със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2023г.

Професионална философия: „Образованието на децата в най-ранна детска възраст е ключът към по-добро общество утре. Именно в тях е скрита същността на бъдещето!” – Мария Монтесори.