Даниела Стратиева

Възпитател

Образование: Завършва ЕСПУ „Вл. Илич Ленин“. Допълнителна квалификация като помощник възпитател.

Професионален опит: От 2011г. е в сферата на предучилищното образование. В ЧДГ „Патета“ е от 2016г. – възпитател на група „Прощъпулко“. Подпомага организацията на педагогическия процес, съдейства за осъществяване на връзка със семейството, споделя отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.

Професионална философия: В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки човек, независимо от професионалната област, не трябва да спира своето саморазвитие и усъвършенстване.