Даниела Матеева

Учител

Oбразование: Бакалавър – специалност – „Предучилищна педагогика“ и Магистър – „Педагогика на масовата и художествената комуникация“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Професионален опит: От 2013г. година работи като учител в детска градина. Всяка година участва в различни квалификационни курсове и семинари, обогатявайки професионалната си квалификация и опит. В ЧДГ „Патета“ е от 2018г.

Професионална квалификация: Притежава V и IV ПКС към Департамент за усъвършенстване на учители към СУ. Завършено обучение на тема „Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Методика и организация на образователния процес в детската градина“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Методи и подходи за решаване на конфликти“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Иновативни педагогически стратегии за формиране на ключови компетентности в предучилищна възраст“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности“ придружено с Удостоверение.

Професионална философия: Децата са любознателни и светът около тях много бързо се променя. Само чрез интересни игри, разнообразни похвати и интерактивни методи може да се отговори на предизвикателството да си добър учител. Децата изискват всеки ден, както знания, така и много обич, разбиране и стремеж към откриване на нови светове. Във всяко дете цени индивидуалното мислене и се старае да стимулира творчеството им въображение.