Даниела Матеева

Учител

Oбразование: Бакалавър – специалност – „Предучилищна педагогика“ и Магистър – „Педагогика на масовата и художествената комуникация“ към СУ „Св. Кл. Охридски“, Притежава V и IV ПКС към Департамент за усъвършенстване на учители към СУ.

Професионален опит: От 2013г. година работи като учител в детска градина. Всяка година участва в различни квалификационни курсове и семинари, обогатявайки професионалната си квалификация и опит.

Професионална философия: Децата са любознателни и светът около тях много бързо се променя. Само чрез интересни игри, разнообразни похвати и интерактивни методи може да се отговори на предизвикателството да си добър учител. Децата изискват всеки ден, както знания, така и много обич, разбиране и стремеж към откриване на нови светове. Във всяко дете цени индивидуалното мислене и се старае да стимулира творчеството им въображение.